รายละเอียดหลักสูตร

หน่วยงานศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการและบังคับใช้กฎหมายศุลกากรตามกฎหมายของประเทศภาคีแต่ละฝ่าย ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้น ได้แก่ กรมศุลกากร และเมื่อกล่าวถึงกฎหมายศุลกากรจะหมายถึง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บริหารและบังคับใช้โดยหน่วยงานศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวกับการนำเข้า การผ่านแดน ตามที่เกี่ยวกับอากรศุลกากร ค่าภาระ และภาษีอื่นๆ หรือข้อห้าม ข้อจำกัด และการควบคุมอื่นๆ ที่คล้ายกัน อันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ควบคุมข้ามเขตศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่าย ส่วนพิธีการศุลกากรนั้นหมายถึง การปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่ายใช้สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมทางศุลกากร

และเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรมากขึ้น ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพิธีการศุลกากรและการเตรียมเอกสารการส่งออกขึ้น รวมไปถึงการให้ความรู้ในการเตรียมเอกสารการส่งออก เรียนรู้กฎหมาย ข้อปฎิบัติ ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนอีกด้วย 

โดยวิชานี้จะให้คำแนะนําในการจัดเตรียมเอกสาร และการปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินค้า อันได้แก่

  1. ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก
  2. เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําใบขนสินค้าขาออก
  3. การส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า
  4. การชําระภาษีอากร

บทเรียน

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งออก

1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งออก
1.2 สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย
1.3 องค์ประกอบของการส่งออก
1.4 รูปแบบการส่งออกระหว่างประเทศ

2. ประกันภัยของการส่งออก

2.1 ประกันภัยของการส่งออกทั้งทางทะเลและทางอากาศ
2.2 การตกลงเรื่องของราคา และการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
2.3 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

3. ขั้นตอนในการส่งออกสินค้า

4. พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

4.1 พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
4.2 การส่งข้อมูลพิธีการศุลกากร
4.3 ผู้ที่ต้องจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
4.4 รูปแบบของการลงทะเบียน
4.5 ขั้นตอนต่างๆ ของพิธีการศุลกากร

5. กฎหมายศุลกากร

6. อัตราภาษีอากรที่ผุ้นำเข้าและส่งออกควรรู้

6.1 พิกัดอัตราศุลกากรที่ผู้นำเข้า-ส่งออกควรรู้
6.2 จุดประสงค์ในการจำแนกพิกัดศุลกากร
6.3 อัตราภาษีประเภทต่างๆ
6.4 บทบัญญัติมาตราต่างๆ เพื่อการส่งออก-นำเข้าที่ควรรู้
6.5 หลักเกณฑ์การตีความสินค้าเข้าพิกัด
6.6 พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า
6.7 พิกัดอัตราศุลกากรขาออก

7. การเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก

7.1 การเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก
7.2 เอกสารทางการเงิน
7.3 เอกสารทางการค้า
7.4 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบทดสอบท้ายบทเรียน

วิทยากร

ดร. กัญญ์กนิษฐ์ กมลกิตติวงศ์

 

อ้างอิง: https://nea.ditp.go.th/

3.ขั้นตอนการส่งออกสินค้า

1 Videos

5.กฏหมายศุลกากร

1 Videos