เงื่อนไขในการใช้บริการ

รบกวนลูกค้าทุกท่านอ่านให้ละเอียดก่อนสมัครสมาชิก

เงื่อนไขในการใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน

1. สินค้าที่เสียหายง่าย เช่น ประเภทเซรามิก กระเบื้อง หลอดไฟ และเครื่องแก้ว และอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้ เพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย ถึงแม้ว่าจะตีลังไม้แล้ว หากสินค้าของลูกค้ายังเสียหาย หรือแตกหัก ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี

2. การชำระเงินค่าขนส่ง ลูกค้ากรุณาชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการชำระค่าขนส่งอย่างถูกต้อง

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรีแพ็คสินค้าใหม่ และเก็บค่ารีแพ็ค ในกรณีจำเป็น หากสภาพกล่องสินค้ายับเยินเกินกว่าจะขนส่งได้

4. ทางบริษัทฯ ไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด เช่น อาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย หากลูกค้าฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดเชยเป็น 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท

5. หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วแนะนำให้ถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับทั้งหมด ถ่ายรูปหีบห่อหน้ากล่อง หรือถ่าย VDO ตอนแกะกล่องสินค้าเก็บไว้เสมอ หากพบว่าสินค้ามีปัญหา จะได้เก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งร้านค้าได้

6. ลูกค้าพรีออเดอร์ หากรับสินค้าแล้ว ลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหาได้สินค้าไม่ตรงตามแบบที่สั่ง ร้านส่งสินค้าไม่ครบ และอื่นๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีหรือแจ้งภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากลูกค้าแจ้งทางบริษัทช้า เกินเวลาที่กำหนด จะติดตามยาก และอาจจะไม่ได้รับการชดเชยจากร้านค้าจีน ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความผิดพลาดใดๆ ได้ ทุกกรณี

7. หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบ ตามมูลค่าสินค้าตามจริงไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งสินค้าที่สูญหาย ลูกค้าสามารถทําประกันสินค้าโดยชําระ 10% ของราคาสินค้า เมื่อสูญหายทางบริษัทรับผิดชอบเต็ม 100% ของจำนวนมูลค่าสินค้านั้นๆโดยการทำประกันสามารถติดต่อแจ้งกับทางบริษัทได้ทาง Line หรือ E-mail และ ถ้าหากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกกรณี

8. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี แต่บริษัทจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด

9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้ากรณีจำเป็น เพื่อระบุประเภท และบันทึกสินค้า

10. ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าต้องห้าม หากพบว่ามีการแอบส่งโดยไม่แจ้งทางบริษัท กรณีโดนยึด และเกิดปัญหาต่างๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า และ สินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการสุ่มตรวจสินค้าที่ด่าน

12. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีอันเกิดจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ และเหตุการณ์ การเมือง สงคราม เรือล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และหน่วยงานของรัฐอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือยึดสินค้า

13. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง

14. หากลูกค้าต้องการถอนเงินออกจากระบบ สามารถแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทได้ ทาง Line หรือ E-mail ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถอนเงินออกจากระบบ

15. กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้า แจ้งส่งของ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย หากสินค้าสูญหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

16. กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด

17. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นทุกกรณี

เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้าในประเทศ
1. การจัดส่งสินค้าในประเทศ จะตัดรอบแพ็คสินค้าเวลา 12.00น. ของทุกวัน จึงจะสามารถแพ็คสินค้าและกระจายสินค้าในวันนั้นได้ กรณีออกบิลและชำระเงินหลังเวลาดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แพ็คสินค้าและจัดส่งในวันถัดไป

2. บริษัทฯ จะทำการแนบบิลค่าขนส่งทุกครั้ง หากเก็บเงินค่าขนส่งเกิน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินเข้าระบบให้ แต่ถ้าหากเก็บเงินค่าขนส่งมาไม่พอ ทางบริษัทฯ จะแจ้งเก็บเพิ่มในภายหลัง

3. กรณีการขนส่งเอกชนที่ลูกค้าเลือก แต่บริษัทขนส่งเอกชนนั้นๆไม่สามารถจัดส่งได้ (เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาด น้ำหนัก ประเภทสินค้าหรืออื่นๆ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลือกการขนส่งให้อัตโนมัติตามความเหมาะสม

4. หากลูกค้าต้องการยกเลิกการแจ้งส่งของ สามารถยกเลิกได้ก่อนเวลา 12.00 น. หากแจ้งหลังเวลาดังกล่าวพนักงานไปส่งของแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบทุกกรณี

5. หากลูกค้าทำรายการแจ้งส่งของแล้ว พนักงานแพ็คของเตรียมส่งให้เรียบร้อยแล้ว แต่ลูกค้าต้องการยกเลิก และให้แพ็คใหม่ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บค่าแพ็คใหม่ 20 บาท

รบกวนลูกค้าทุกท่านอ่านให้ละเอียดก่อนสมัครสมาชิก หากได้ทำการสมัครสมาชิกแล้วทางบริษัทถือว่าท่านได้ตกลงในเงื่อนไขการให้บริการ