บริการขนส่งสินค้าผักและผลไม้
ผ่านด่านศุลกากรเชียงของ

Ron cargo
ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคถึงผู้รับในทุกมณฑลประเทศจีน ผ่านเส้นทาง R3a นำเข้า-ส่งออก e-Custom แบบ Paperless Service Counter,บริการขนส่งสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน ด่านแม่สายและบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ นำเข้าทางสนามบินสุวรรณภูมิ
Ron cargo
ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคถึงผู้รับในทุกมณฑลประเทศจีน ผ่านเส้นทาง R3a นำเข้า-ส่งออก e-Custom แบบ Paperless Service Counter,บริการขนส่งสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน ด่านแม่สายและบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ นำเข้าทางสนามบินสุวรรณภูมิ
Ron cargo
ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคถึงผู้รับในทุกมณฑลประเทศจีน ผ่านเส้นทาง R3a นำเข้า-ส่งออก e-Custom แบบ Paperless Service Counter,บริการขนส่งสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน ด่านแม่สายและบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ นำเข้าทางสนามบินสุวรรณภูมิ
Previous slide
Next slide
ตัวอย่างราคาผักประจำวัน

สอบถามเพิ่มเติม Line: @roncargo

 

บริการของเรา

บริการ นำเข้า-ส่งออก e-Custom,Paperless Service Counter,ขนส่งสินค้า, ผ่านพิธีการศุลกากร ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน ด่านแม่สาย ออกใบขนสินค้า e-Custom,Paperless Service Counter.

การคมนาคมเส้นทาง R3a

RONCARGO (รอนคาร์โก้)ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคถึงผู้รับในทุกมณฑลประเทศจีน ผ่านเส้นทาง R3a นำเข้า-ส่งออก e-Custom แบบ Paperless Service Counter,บริการขนส่งสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน ด่านแม่สายพร้อมออกใบขนสินค้า พร้อมด้วยทีมงานที่มีความชำนาญด้านการประสานงานกับหน่วยงาน เช่น สมอ., อย.

ปัจจุบัน ประเทศไทย ลาวและจีน ได้พยายามเร่งผลักดันการจัดทำบันทึกความเข้าใจ 3 ฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนบนเส้นทาง R3A โดยเร่งการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS CBTA) ซึ่งหากทั้ง 3 ประเทศ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน จะทำให้รถขนส่งสินค้าสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้เลย จะช่วยแก้ปัญหาการขนถ่ายสินค้าบริเวณด่านบ่อเต็นของลาวได้ ซึ่งเชื่อว่า ปริมาณการค้าและส่งออกผลไม้ไทยบนเส้นทาง R3A ผ่านด่านโม่หานเข้าสู่จีนจะเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกมาก

สินค้านำเข้า-ส่งออกด่านศุลกากรเชียงของ

การส่งออกผักและผลไม้บนเส้นทาง R3A

เส้นทาง R3A ถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผลไม้จากไทยไปจีนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในจังหวัดภาคเหนือของไทยและผู้ประกอบการในจีนตอนใต้ เนื่องจากใช้เวลาขนส่งสินค้าเพียง 4-5 วัน ก็ถึงประเทศปลายทาง เร็วกว่าการขนส่งทางเรือที่ใช้เวลานาน 8-10 วันทำให้ส่งผลไม้ต้นฤดูเข้าตลาดได้อย่างรวดเร็วและได้ราคาดี ช่วยแก้ปัญหาการกดราคาผลไม้จากพ่อค้าคนกลางที่ตลาดเจียงหนานได้แต่ขณะนี้การขนส่งบนเส้นทาง R3A มีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ขัดขวางไม่ให้เส้นทางขนส่งนี้ถูกใช้เต็มขีดความสามารถ โดยตามความตกลงทวิภาคีไทย-จีน ภายใต้พิธีสารการนำเข้าและส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีน ไม่รวมถึงลาวในฐานะประเทศทางผ่านของเส้นทาง R3A ทางลาวจึงไม่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าไทยหรือจีนผ่านลาวเข้าสู่อีกประเทศได้โดยตรง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องถ่ายสินค้าจากรถของฝ่ายหนึ่งไปยังรถของอีกฝ่าย ที่มารอรับสินค้าอยู่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า ณ ด่านบ่อเต็นของลาว ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้น เที่ยวละ 2,000-3,000 หยวน หรือประมาณ 10,000-15,000 บาท และมีต้นทุนการถ่ายสินค้าที่เป็นพื้นที่ของเอกชน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/คัน ทั้งยังเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้า 2-3 ชั่วโมง และอาจกระทบต่อคุณภาพสินค้า ทำให้ผลไม้เกิดความบอบช้ำเสียหายระหว่างขนถ่ายสินค้าได้

อ่านต่อ

“บริการขนส่งผ่านพิธีการทางศุลกากร จากไทย-จีน สินค้าผ่านแดน พม่า-ลาว การนำเข้าสินค้าเกษตรทางอากาศ จากสนามบินคุนหมิง,เชียงใหม่,สนามบินสุวรรณภูมิ และรับส่งพัสดุระหว่าง ไทย-จีน (LCL)”

ย่นระยะเวลาขนส่ง

เส้นทาง R3A ถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผลไม้จากไทยไปจีนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในจังหวัดภาคเหนือของไทยและผู้ประกอบการในจีนตอนใต้ เนื่องจากใช้เวลาขนส่งสินค้าเพียง 4-5 วัน ก็ถึงประเทศปลายทาง เร็วกว่าการขนส่งทางเรือที่ใช้เวลานาน 8-10 วัน ทำให้ส่งผลไม้ต้นฤดูเข้าตลาดได้อย่างรวดเร็วและได้ราคาดี ช่วยแก้ปัญหาการกดราคาผลไม้จากพ่อค้าคนกลางที่ตลาดเจียงหนานได้

สะดวกสบาย

ปัจจุบัน ประเทศไทย ลาวและจีน ได้พยายามเร่งผลักดันการจัดทำบันทึกความเข้าใจ 3 ฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนบนเส้นทาง R3A โดยเร่งการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS CBTA) ซึ่งหากทั้ง 3 ประเทศ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน จะทำให้รถขนส่งสินค้าสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้เลย จะช่วยแก้ปัญหาการขนถ่ายสินค้าบริเวณด่านบ่อเต็นของลาวได้ ซึ่งเชื่อว่า ปริมาณการค้าและส่งออกผลไม้ไทยบนเส้นทาง R3A ผ่านด่านโม่หานเข้าสู่จีนจะเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกมาก

การค้าแห่งอนาคตที่มีโอกาส

เส้นทาง R3A จากไทยไปจีนเปิดใช้ ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนผ่านเส้นทางนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปี 2553 มีปริมาณส่งออก 12,234 ตัน มูลค่า 198.6 ล้านบาท ในปี 2556 ส่งออกเพิ่มเป็น 112,585 ตัน มูลค่ากว่า 1,564 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง